GUIDEPOINT GLOBAL, LLC – ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

GUIDEPOINT GLOBAL, LLC – ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Last updated May 5, 2022

Choose your language

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η εταιρεία Guidepoint Global, LLC («η Guidepoint» ή «η Εταιρεία») επιδιώκει να ασκεί την επιχειρηματική της δραστηριότητα με ηθικό και έντιμο τρόπο και σε συμμόρφωση με το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας. Οι αρχές που ορίζονται στον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας («ο Κώδικας») έχουν εφαρμογή σε όλες τις πτυχές της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό οι εργαζόμενοι και οι επιχειρηματικοί μας συνεργάτες (Σύμβουλοι και Προμηθευτές) να αναγνωρίζουν ότι οι ρόλοι που διαδραματίζουν είναι κρίσιμης σημασίας για την εκπλήρωση της δέσμευσής μας απέναντι στη συμμόρφωση και την ακεραιότητα.

Αυτός ο Κώδικας καθορίζει τις αρχές και τα πρότυπα δεοντολογίας που η Guidepoint επιδιώκει να επιτύχει. Η Guidepoint αναμένει από τους υπαλλήλους και τους επιχειρηματικούς τηςσυνεργάτες να εξοικειωθούν με το περιεχόμενό του και να τηρούν τα πρότυπα δεοντολογίας που ορίζονται στον παρόντα Κώδικα καθώς και στο σύνολο της εφαρμοστέας νομοθεσίας που ισχύει οπουδήποτε δραστηριοποιούνται.

 

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ: Οι πολιτικές της Guidepoint απαιτούν συμμόρφωση με το σύνολο των εφαρμοστέων νόμων και κανόνων (εσωτερικών και διεθνών). Όλες οι επιχειρηματικές συναλλαγές πρέπει να είναι δίκαιες, νόμιμες και έντιμες.

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ: Η Guidepoint δεσμεύεται να ασκεί τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες της σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας καθώς και να διαθέτει πολιτικές που απαγορεύουν την κατάχρηση εταιρικών περιουσιακών στοιχείων, τη διαφθορά, τη δωροδοκία, τα ανάρμοστα δώρα, τον εκβιασμό και την υπεξαίρεση.

ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ: Απαγορεύεται ρητά στους υπαλλήλους και στους επιχειρηματικούς συνεργάτες της Guidepoint να προβαίνουν σε επιχειρηματικές συναλλαγές που οδηγούν ή φαίνεται να οδηγούν σε σύγκρουση μεταξύ των συμφερόντων της Guidepoint και του εργαζομένου/επιχειρηματικού συνεργάτη.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ: Η Guidepoint απαιτεί όλες οι επικοινωνίες μεταξύ των εργαζομένων και των επιχειρηματικών συνεργατών, καθώς και μεταξύ των εργαζομένων και των επιχειρηματικών συνεργατών και των πελατών της Guidepoint, να είναι επαγγελματικές, να διαπνέονται από σεβασμό και να συνάδουν με τα υψηλότερα βιομηχανικά πρότυπα. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε προφορικές ή γραπτές επικοινωνίες υβριστικές, ανταγωνιστικές, προσβλητικές, περιφρονητικές ή με άλλον τρόπο ανάρμοστες εκφράσεις.

ΑΠΟΡΡΗΤΟ: Η Guidepoint επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με τρόπο εμπιστευτικό και υπεύθυνο, και επιδιώκει να διασφαλίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προστατεύονται αποτελεσματικά και χρησιμοποιούνται μόνο για νόμιμους σκοπούς. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση https://www.guidepoint.com/privacy-policy/.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Η Guidepoint δεσμεύεται να ακολουθεί δίκαιες εργασιακές πρακτικές και να μεταχειρίζεται τους εργαζομένους της με αξιοπρέπεια και σεβασμό. Η Guidepoint επιδιώκει να υποστηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα μεταξύ των εργαζομένων της και σε ολόκληρο το δίκτυο των επιχειρηματικών συνεργατών της με την υιοθέτηση και ενθάρρυνση συμπεριφορών και πρακτικών που συνάδουν με τις παρακάτω αρχές:

  • (i) Ανθρώπινα δικαιώματα: Η Guidepoint σέβεται το δικαίωμα των εργαζομένων να συναναστρέφονται ελεύθερα και απαγορεύει τις διακρίσεις και την παρενόχληση. Επιπλέον, η Guidepoint υποστηρίζει και σέβεται την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δεσμεύεται να διασφαλίζει ότι δεν ενέχεται σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
  • (ii) Εμπορία ανθρώπων: Η Guidepoint δεσμεύεται να ενεργεί με υπευθυνότητα και να στηρίζει τους σκοπούς του νόμου «Modern Slavery Act» σχετικά με τις σύγχρονες μορφές δουλείας (παρακαλώ ανατρέξτε στη δήλωση της Guidepoint σχετικά με τον νόμο «Modern Slavery Act», που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: https://www.guidepoint.com/) καθώς και να συμμορφώνεται με όλους τους κανόνες που απαγορεύουν την εμπορία ανθρώπων σε οποιαδήποτε χώρα ή χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται.
  • (iii) Καταναγκαστική εργασία και παιδική εργασία: Η Guidepoint δεσμεύεται να απαγορεύει οποιαδήποτε καταναγκαστική εργασία στον οργανισμό της και στο δίκτυο των επιχειρηματικών συνεργατών της.
  • (iv) Υγεία και ασφάλεια: Η Guidepoint δεσμεύεται να παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας στους υπαλλήλους της.

ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ως εταιρεία που δραστηριοποιείται διεθνώς, η Guidepoint εκτιμά την αξία της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης και τις ενθαρρύνει. Αποτελούσε και θα συνεχίσει να αποτελεί θεμελιώδη πολιτική της Guidepoint να μην γίνονται διακρίσεις με βάση τη φυλή, το χρώμα, την πίστη, τη θρησκεία, το φύλο, την ταυτότητα φύλου, την εγκυμοσύνη, την οικογενειακή κατάσταση, τη συντροφική σχέση, την κατάσταση ατόμου ως θύματος ενδοοικογενειακής βίας, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία , την εθνική καταγωγή, το καθεστώς αλλοδαπότητας ή ιθαγένειας, το καθεστώς ατόμου ως βετεράνου ή στρατιωτικού, την αναπηρία, τα γενετικά στοιχεία ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό που προστατεύεται από την ομοσπονδιακή, πολιτειακή ή τοπική νομοθεσία. Η Guidepoint προσλαμβάνει, επιλέγει και προάγει υπαλλήλους με βάση τα προσόντα, τις δεξιότητες, τις ικανότητες και τη νοοτροπία τους. Αυτή η πολιτική κατά των διακρίσεων επεκτείνεται σε όλες τις πτυχές της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Guidepoint, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής εργαζομένων, συμβούλων και προμηθευτών.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η Guidepoint δεσμεύεται να κάνει το καθήκον της για την προστασία των φυσικών πόρων της Γης εξοικονομώντας ενέργεια και νερό, μειώνοντας τα απόβλητα και χρησιμοποιώντας πράσινα προϊόντα όποτε αυτό είναι δυνατόν. Η Guidepoint τηρεί το σύνολο της εφαρμοστέας περιβαλλοντικής νομοθεσίας και αναπτύσσει διαρκώς εσωτερικά προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να ενθαρρύνουν μια κουλτούρα βιωσιμότητας καθώς και τη χρήση τεχνολογιών και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Απαιτούμε από τους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες να επιβεβαιώσουν ότι θα τηρούν τον Κώδικα δεοντολογίας που ισχύει για αυτούς ή/και τον οργανισμό τους. Εάν οι επιχειρηματικοί μας συνεργάτες αντιληφθούν τυχόν παραβιάσεις που αφορούν οποιαδήποτε θέματα που αναφέρονται στον παρόντα Κώδικα, και ιδιαίτερα εκείνες που θα μπορούσαν να βλάψουν τη φήμη της Guidepoint ευθέως ή μέσω συσχέτισης, υποχρεούνται να παύσουν την ενλόγω συμπεριφορά και να ενημερώσουν αμέσως την Guidepoint.